KAKO U PIROTU FUNKCIONIŠE JEDINSTVENO UPRAVNO MESTO?

Kako bi gra|anima bile pru‘žene bol­je i efikas­ni­je usluge, 25 grado­va i op{ština otvo­rilo je Jedin­stveno upravno mesto. Bez obi­laza­ka različ~itih insti­tu­ci­ja, sve {što je potreb­no sada mo‘že da se ura­di– na jed­nom mes­tu i u najkrać}em mogu}ćem roku. U Min­istarstvu drž‘avne uprave i lokalne samouprave najavlju­ju da ć}e budž‘etski fond, koji je na raspo­la­gan­ju gradovi­ma i opš{tinama za otvaran­je jedin­stvenih upravnih mes­ta, u slede}ćoj godi­ni biti 2 i po puta ve}ći. Kak­va su iskust­va Piro­ta?