SPORTSKI VIKEND

Min­u­log viken­da va‘ne pobe­de na gos­to­van­ji­ma Kru{evcu odnos­no Beogradu ost­var­ili su ko{arka{i Piro­ta i ko{arka{ice Gimani­jalac Tigra. U rubri­ci Sport­s­ki vikend gov­o­rimo i o rukome­tu i mini mak­si ligi u fud­balu.