MEĐUNARODNA KONFERENCIJA REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNA SARADNJA

Peta Me|unarodna nau~na kon­fer­en­ci­ja Region­al­ni razvoj i prekograni~na sarad­n­ja odr‘ana je min­ule sub­ote u Piro­tu.