HOĆE LI PIROT OSIM POZORIŠNE REVIJE DOBITI I FESTIVAL?

Direk­tor Nar­o­dnog pozori{ta Pirot Gradimir Fil­ipovi} ka‘e da je va‘no {to Pirot ima ovakavu man­i­festaci­ju. Doda­je, ima ide­ja za orga­ni­zo­van­je jo{ jednog pozorinog fes­ti­vala u gradu.