”MALA DELA SU VELIKA STVAR”

U Srbi­ji je oko pola mili­na stanovni­ka koji nema­ju nijedan pris­to­jan obrok dnevno. U Piro­tu je oko 600 koris­ni­ka Nar­o­dne kuhin­je. Pomo} ugro‘enima i od dru{tveno odgov­ornih kompanija.