REVIJU PREDSTAVA MALIH FORMI OTVORILA MONODRAMA ”ŽI MI TI”

Revi­ja pred­sta­va mal­ih for­mi, 12. po redu, po~ela je sino} u Piro­tu. Na otvaran­ju — mon­odra­ma Dra­gana Bož‘e Marjanovi}a — ”@Ži mi ti”.