POBOLJŠANJE KVALITETA MLEKA VAŽAN USLOV U PROCESU PRISTUPANJA EU

Region­al­na kon­fer­en­ci­ja o kvalite­tu mle­ka i bezbed­nos­ti hrane orga­ni­zo­vana je danas u Piro­tu. Kon­fer­en­ci­ju je orga­ni­zo­va­lo Min­istarst­vo poljoprivrede, {umarst­va i vodoprivrede. Cilj je informisan­je o EU stan­dard­i­ma kvalite­ta mle­ka i nji­hovoj pri­meni u Srbi­ji. Gov­o­rilo se o trenut­noj situaci­ji u na{oj zemlji i raz­ma­trani su koraci za unapre|enje kvalite­ta mleka.