PRIPREMA ZEMLJIŠTA VAŽNA ZA BUDUĆE PRINOSE

Zavr{ava se set­va u pirot­skom kra­ju. Neophod­na je i priprema zemlji{ta na poljoprivred­nim zasadi­ma. To je pod­jed­nako va‘no i za gajen­je lekovi­tog bilja.