ZZJZ: REGISTROVANE 44 OSOBE POZITIVNE NA KORONA VIRUS U OKRUGU, PREMINUO JEDAN PACIJENT

Reg­istrovane su 44 osobe poz­i­tivne na korona virus u okrugu, a jedan paci­jent pre­min­uo je od posled­i­ca infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaic­ma Zavo­da najviš{e je novopotvr|enih iz Piro­ta — 35 oso­ba, 4 su iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i jed­na oso­ba je iz Bele Palanke. Sve op{tine okru­ga su u crvenoj zoni po proceni rizika za preno{enje virusa. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 27 obolelih od korona virusa. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot u ponedel­jak je obavl­jeno 239 pre­gle­da, od toga je 188 kon­trol­nih, dok je u ambu­lan­ti za decu obavl­jeno 169 pre­gle­da, a bilo je 85 kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja je vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, navo­di se u izve{taju Zavo­da.

U Srbi­ji pre­minule 54 obolele osobe, virus potvrđen kod 2.272

Od posled­i­ca korona virusa pre­minule su jo{ 54 osobe u Srbi­ji, a reg­istrovane su 2.272 poz­i­tivne u posled­n­ja 24 sata, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u zemlji testi­ra­no je 16.858 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 199 paci­je­na­ta od 3.996 hos­pi­tal­i­zo­vanih.