OTVORENA KNJIGA ŽALOSTI U GO SPS‑a

 

Povodom smr­ti po~časnog predsed­ni­ka Soci­jal­is­tičke par­ti­je Srbi­je, Miluti­na Mrkonji}a u pros­tori­ja­ma Grad­skog odb­o­ra SPS u Piro­tu, otvore­na je knji­ga ž‘alosti. Zain­tereso­vani gra|ani mogu da se upi{u u knjigu ‘alosti do ~etvrt­ka od 9 do 14 ~aso­va, obave{tavaju iz SPS‑a.