NOVA ORPEMA U TEHNIČKOJ ŠKOLI

 

 

Tehni~ka {kola Pirot dobi­la je 55 ra~unara, toliko i mon­i­to­ra, i 3 {tampa~a. Novu opre­mu ova obra­zov­na ustano­va dobi­la je od Sek­to­ra za dig­i­tal­izaci­ju u prosveti i nau­ci. Sva opre­ma je preuze­ta iz [kolske uprave Ni{, navode iz {kole. Doda­ju da nas­tavl­ja­ju sa stal­nim opre­man­jem {kole iz razli~itih izvo­ra i unapre|enjem kvalite­ta nas­tave.