NASTAVAK ULAGANJA U VODOVODNU MREŽU, GRAĐEVINSKA SEZONA I DALJE TRAJE

Utorkom — kolegi­jum gradona~elnika sa direk­tori­ma javnih preduze}a. Danas je sas­tanak odr‘an u Javnom preduze}u za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta. Teme, i ove nedel­je radovi tokom pro{le, ali i planovi.