ZZJZ: NA COVID- 19 POTVRĐENO 35 OSOBA IZ PIROTSKOG OKRUGA

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ potvr|eno je jo{ 35 oso­ba na COVID ‑19 ( Pirot 7, Dim­itro­v­grad 9, Babu{nica 9 i Bela Palan­ka 10). Pre­minule su dve osobe koje su se le~ile u Op{toj bol­ni­ci Pirot od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Samo u okto­bru je reg­istrovano 2.439 poz­i­tivnih na COVID — 19,a od po~etka novem­bra 1.139. U dane viken­da u Kovid ambu­lan­ti u Tijabari obavl­jeno je 160 pre­gle­da, od tog bro­ja 87 je prvih. U de~ijoj kovid ambu­lan­ti obavl­je­na su 162 pre­gle­da, 99 je prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja je i dal­je vanred­na. Od po~etka masovne imu­nizaci­je do 28.novembra u okrugu je dato 38.099 prvih, 36.744 druge i 19.064 tre}e doze vakcine pro­tiv korona virusa.

Na COVID — 19 potvr|eno jo{ 2.180 oso­ba

 

Na korona virus u posled­n­ja 24 sata potvr|eno je 2.180 oso­ba od testi­rane 14.444 osobe.Preminulo je 49 oso­ba. Na bolni~kom le~enju su 4.134 osobe, od tog bro­ja 203 su na res­pi­ra­tori­ma.