PRIPREMA SE PLAN UPISA U SREDNJE ŠKOLE 2022.

\aci u Srbi­ji i ove nedel­je [rate nas­tavu iz {kol­skih klu­pa, po odlu­ci Tima za{kole, jer je, navode, epidemiolo{ka situaci­ja povoljni­ja. Tokom nas­tave po{tuju se sve mere pre­ven­ci­je. Nas­tavl­ja se i opre­man­je {kola boljim inter­ne­tom. Sred­nje {kole po~inju i pripreme za upis naredne {kolske godine. Odr‘ana su dva sas­tan­ka direk­to­ra pirot­skih {kola sa na~elnikom [kolske uprave Ni{.