KAMP RHYTMIC DIVA KLUBA UNA 010

Klub ritmi~ke gim­nas­tike Una 010 iz Piro­ta orga­ni­zo­vao je besplat­ni kamp na kome je go{}a ten­er bila Jad­ran­ka Antanaskovi} YAGA. Ovo je prvi put da se u Piro­tu orga­nizu­je ovakav kamp.