”MOŽDA SPAVA” I DELA POPOVIĆA U GALERIJI DO KRAJA GODINE

U Galer­i­ji ^edomir Krsti} u toku je izlo‘ba rado­va Slo­bo­dana Radojkovi}a. Za neko­liko dana i nova postavka, pret­posled­n­ja u ovoj godini.