ČIŠĆENJE ODŽAKA MOGLO BI DA BUDE ZAKONSKA OBAVEZA

Pre­ma anal­iza­ma stru~njaka ”glavni kriv­ci” za zaga|enje vaz­duha su indus­tri­ja, izdu­vni gaso­vi auto­mo­bi­la i indi­vid­u­al­na lo‘i{ta. Kako predvi|a zakon­s­ka reg­u­la­ti­va u budu}nosti bi jed­na od obaveza gra|ana mogla da bude i ~e{}e ~i{}enje od‘aka na ku}ama.