UNAPREĐENJEM RODNE RAVNOPRAVNOSTI I OSNAŽIVANJEM ŽENA DO ELIMINACIJE NASILJA 25112021

Povodom 25.novembra Me|unarodnog dana borbe pro­tiv nasil­ja nad ‘ena­ma danas je odr‘ana prva rad­na sed­ni­ca Save­ta za rod­nu ravno­pravnost gra­da Piro­ta.