REKONSTRUKCIJA PAROHIJSKOG DOMA PAZARSKE CRKVE U ZAVRŠNOJ FAZI 25112021

Do sre­dine decem­bra, tre­ba­lo bi da bude zavr{ena kom­plet­na rekon­struk­ci­ja Paro­hi­jskog doma pri Pazarskoj crkvi odnos­no crkvi Ro‘destva Hris­tovog. U toku su radovi na ure|enju unutra{njosti Doma.