POGODNI VREMENSKI USLOVI ZA PRIPREMU VOĆNJAKA I VINOGRADA 24112021

Vre­men­s­ki uslovi pogo­du­ju radovi­ma u vo}njacima i vino­gradi­ma. Priprema je neophod­na za zim­s­ki peri­od, odnos­no vreme mirovanja.