NOVE DEMOGRAFSKE MERE DRŽAVE 24112021

Od 1. jan­u­ara za prvoro|eno dete dr‘ava }e izd­va­jati 300.000 dinara umesto dosada{njih 100.000. To je najavio predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~či}ć, govore}i o novim dr‘avnim demograf­skim mera­ma. Vu~či}ć je istakao i da ć}e usko­ro usledi­ti izme­na Zakona o porodici.