NASTAVLJAJU SE RADOVI NA UREĐENJU PARKINGA IZA ZGRADE OKRUGA 24112021

Radovi na ure|enju parkinga u uli­ci Bran­ka Radi~evi}a, iza zgrade Okru­ga, tre­ba­lo bi da budu usko­ro nas­tavl­jeni. Odel­jen­je za urban­izam i stam­beno komu­nalne delat­nos­ti dobi­lo je re{enje o uki­dan­ju privre­menih mera, koje je izrekao sud po zahte­vi­ma sta­nara zgra­da u ovoj uli­ci, ka‘e Bojan Pe{i}, na~elnik ovog odel­jen­ja. Podse}amo, sta­nari zgra­da su vi{e puta protesto­vali zbog ure|enja parkinga, pokrenuli su i sud­s­ki spor jer su se pro­tivili ru{enju gara‘a na tom pros­toru, za koje tvrde da su u nji­hovoj, a ne u javnoj svo­ji­ni i na sudu su tra‘ili zabranu grad­nje do razre{enja spo­ra. Iz Gradske uprave ka‘u da pos­tu­pa­ju u skladu sa zakonom, a na osnovu defin­isanog projekta.