APOTEKARSKA USTANOVA DOBRO SNABDEVENA, FRAXIPARINA SPORADIČNO NEMA U PONUDI 24112021

Apotekars­ka ustano­va prilago|ava se aktuel­noj situaci­ji. I dal­je je najve}a potra‘nja za antibi­otici­ma, suple­men­ti­ma i vit­a­min­i­ma. Periodi~no se javl­ja nesta{ica fraksiparina.