ZZJZ: REGISTROVANO JOŠ 50 POZITIVNIH NA COVID-19 U OKRUGU, PREMINULE 2 OBOLELE OSOBE

Na korona virus poz­i­tivno je jo{ 50 oso­ba iz okru­ga, a dvo­je obolelih je pre­minu­lo u Op{toj bol­ni­ci Pirot, saop{teno je iz ZZJZ. U posled­njem izve{taju se navo­di da je 38 poz­i­tivnih iz Piro­ta, 8 oso­ba je iz Dim­itro­vgra­da, jed­na iz Bele Palanke, i 3 novopotvr|ene osobe su iz Dmitro­vgra­da. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 40 paci­je­na­ta obolelih od kovi­da-19. Tokom viken­da u Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­jeno je 240 pre­gle­da, od toga 197 kon­trol­nih, dok je u ambu­lan­ti za decu obavl­jeno 146 pre­gle­da — 94 su prva. Epidemiolo{ku situaci­ju u okrugu stru~njaci Zavo­da i dal­je ocen­ju­ju kao vanred­nu sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepovoljnu. 

U Srbi­ji reg­istrovane 3.033 novozaražene osobe, pre­minu­la 54 pacijenta 

Reg­istrovane su jo{ 3.033 poz­i­tivne osobe u Srbi­ji u posled­n­ja 24 sata, a od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som pre­minule su 54 obolele osobe , objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Testi­rana je 17.851 oso­ba od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Na res­pi­ra­toru je 201 paci­jent, dok je ukup­no na bolni~kom le~enju 5.397 obolelih.