PROJEKAT ”KOMPOSTIRAJ PROFITIRAJ” U PIROTU

U okviru real­izaci­je pro­jek­ta ”Kom­po­sti­raj prof­i­ti­raj” koji real­izuje Udru‘enje ”Ku}a za nas” iz Ljubera|e u doma}instvu porodice Pej~i} u Babu{nici odr‘an je Dan otvorenih vra­ta. Pred­stavl­jen je pro­gram i nje­govi rezul­tati, a stru~njaci Poljoprivredne save­to­davne i sru~ne slu‘be Pirot demon­stri­rali su sla­gan­je bio­raz­gradi­vog mater­i­jala u komposter.