KARAVAN DIGITALNE PISMENOSTI U PIROTU

Pirot je min­u­log viken­da bio doma}ćin kar­a­vana „”Dig­i­tal­na eks­pedi­ci­ja”” koji je pokren­uo Kabi­net predsed­nice Vlade Repub­like Srbi­je, Ane Brn­abić}. Pirot je 14 grad koji je kar­a­van posetio.