FEJSBUK GRUPA ”GLAS PIROTA” OKUPILA VELIKI BROJ PIROĆANACA

Fejs­buk gru­pa ”Glas Piro­ta” otvore­na je u avgus­tu ove godine. Ima vi{e od 5 000 ~lano­va. U ovoj grupi, Piro}anci disku­tu­ju o prob­lemi­ma, ali i u~estvuju u human­i­tarn­im lic­itaci­ja­ma ~ime poma‘u obole­lim sugra|anima. Grupu, udru‘enje i iner­net por­tal ”Glas Piro­ta” ure|uje Darko Bo‘i}.