ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA PRE IZGRADNJE PARKINGA I KUĆE BANKOVIĆA

Nas­tavl­ja­ju se radovi na ure|enju tvr|ave i pros­to­ra oko ovog lokalite­ta. U toku je prva faze pro­jek­ta o‘ivljavanja tvr|ave koji real­izu­je grad u sarad­nji sa Min­istarstvom tur­iz­ma. Radovi ure|enja nas­tavl­ja­ju se naredne godine. Prvi korak ka tome su arheolo{ka istra‘ivanja.