ZZJZ: IAKO PADA BROJ NOVOZARAŽENIH I DALJE NEOHODNO POŠTOVANJE MERA

Iako pada broj novozara‘enih i dal­je je neo­hod­no po{tovati mere pre­ven­ci­je, poru~uju stru~njaci ZZJZ Pirot. Zbog toga je va‘no krsne slave u nared­nom peri­o­du slav­i­ti u krugu porodice. Bla­gi pad bro­ja obolelih rezul­tat je prirodnog toka epidemije.Svaki slede}i talas javl­ja se cikli~no,najpre broj obolelih raste,a potom opa­da. U nared­nom peri­o­du broj obolelih mo‘e pono­vo da bele‘i rast zbog vi{e rizika: povrat­ka dece u {kole, puto­van­ja u vreme raspusta,proslava krsnih sla­va, ali i dolas­ka na{ih gra|ana iz inos­transt­va. ZZJZ reg­istru­je jo{ 31 lice lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno na COVID ‑19. U Op{toj bol­ni­ci od korona virusa le~e se 42 osobe. Epidemiolo{ka situaci­ja se pro­cen­ju­je kao vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu.

Na COVID-19 potvr|eno jo{ 3.086 oso­ba

U posled­n­ja 24 sata od testi­ranih 16.335 gra|ana, COVID — 19 potvr|en je kod 3.086 oso­ba. Pre­minule su 53 osobe od posledice kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 6.314 paci­je­na­ta, ‘ivot­no ugro‘enih je 240 osoba.