U BUDŽETU REPUBLIKE OD KAZNI ZA NEPOSEDOVANJE ZELENIH SERTIFIKATA 300.000 EVRA

Kon­tro­la zelenih ser­ti­fika­ta i ka‘njavanje u ugos­titeljskim objek­ti­ma u Srbi­ji po~elo je 23. okto­bra. U novem­bru su poja~ane kon­t­role nad­zo­ra, ka‘e za TV Pirot, na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i}. Od kazni je od po~etka pro­vere zelenih ser­ti­fika­ta u bud‘et Rebu­like Srbi­je upla}eno oko 300.000 evra, ka‘e Ton~i}eva. U Pirot­skom okrugu nije napisana nijed­na kaz­na, po ~emu je okrug ocen­jen veo­ma dobro, a Piro}anci kao dis­ci­plino­vani.