POČELI RADOVI NA IZGRADNJI TERENA SA VEŠTAČKOM TRAVOM U PIROTU

U naselju Sen­jak danas su zvani~no po~eli radovi na izgrad­nji ter­e­na sa ve{ta~kom travom visokog kvalite­ta. Radove je obi{ao gradona~elnik Vladan Vasi} sa saradnicima.