ZZJZ: REGISTROVANO 33 POZITIVNIH NA COVID — 19 U OKRUGU

Posled­nji podaci ZZJZ pokazu­ju da je na COVID — 19 potvr|eno jo{ 33 oso­ba iz okru­ga: Pirot 24, Dim­itro­v­grad 2, Babu{nica 3 i Bela Palan­ka 5. Pre­minule su dve osobe koje su se u Op{toj bol­ni­ci le~ile od kovi­da. U ovoj zdravstvenoj ustanovi od kovi­da se le~i 42 bolesnika.Najvi{e iz Piro­ta, 24. Anal­iza pokazu­je da su kumu­la­tivne stope novoobolelih na 100.000 stanovni­ka u posled­njih 14 dana u Piro­tu i ostal­im op{tinama Pirot­skog okru­ga u blagom padu. Najvi{a stopa reg­istru­je se u Beloj Palan­ci. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e su obavl­je­na 250,od kojih 67 prva. U kovid ambu­lan­ti De~ijeg dis­panz­era obavl­jeno je 88 pre­gle­da, od kojih 54 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja je vanred­na. Vakci­naci­ja je ka‘u stru~njaci Zavo­da jedi­ni na~in da se epi­demi­ja zus­tavi. Najve}i obuh­vat vakci­naci­jom je u Piro­tu 56,9%,a najni‘i u Babu{nici 43,9%.