U PIROTU ZA VIKEND KARAVAN ”DIGITALNA EKSPEDICIJA”

Kar­a­van dig­i­tal­nih ve{ština, pis­menos­ti i bezbed­nos­ti pod nazivom “Dig­i­tal­na eks­pedi­ci­ja” bi}e odr‘an u Piro­tu 20. novem­bra od 9 i 30 do 17 sati i 21. novem­bra od 10 do 17 sati. Kar­a­van }e biti odr‘an na Trgu pirot­skih rat­ni­ka, a u slu~čaju lo{šeg vre­me­na u Domu kul­ture, obave{tavaju iz Gradske uprave.