PRAVO VREME ZA JESENJE ORANJE

Pra­vo je vreme za jesen­je oran­je. Iz Poljoprivredne stru~ne slu‘be Pirot save­tu­ju poljoprivred­nike da taj posao urade sada. Prob­lem mo‘e biti |ubri­vo koje je posku­pe­lo za oko 100 %. Zato je, ka‘u stru~njaci, va‘no da poljoprivred­ni­ci ne spla­ju­ju, ve} zaoru ‘etvene ostatke.