GIMNAZIJA PIROT NABAVILA NOVU OPREMU

Gim­naz­i­ja Pirot je nabav­i­la novu opre­mu za kabi­nete. Pirot­skoj {koli finan­si­js­ki je pomogla lokalna samoupra­va Piro­ta i Min­istarst­vo prosvete.