DOM PROPADA, BORCI MEĐUSOBNO NA SUDU

Zbog ogla{avanja pro­da­je dela imovine Prvog maja, nego­du­je Okru‘ni odbor SUBNOR‑a jer je deo parcele u vlasni{tvu Saveza bora­ca. Ta imov­ina je u vlasni{tvu Grad­skog odb­o­ra koji ne podr‘ava Okru‘ni.