DIGITALNI UČENIČKI KLUB I KABINET INFORMATIKE U NEKADAŠNJOJ STRELJANI ŠKOLE ”VUK KARADŽIĆ”

U podru­mu nekada{nje strel­jane u dvori{tu O[ ”Vuk Karad‘i}” danas je u pris­ustvu pred­stavni­ka lokalne samouprave i svih pirot­skih {kola sve~ano otvoren Dig­i­tal­ni u~eni~ki klub i kabi­net infor­matike.