RAST CENA NAMIRNICA IZAZVAN EPIDEMIJOM

Prethod­nih mese­ci, primetan je rast cena namir­ni­ca. Posku­peli su hleb, ulje, naft­ni derivati. Pove}anje cena, ka‘u ekon­o­misti, iza­z­vano je, pre sve­ga epi­demi­jom korona virusa.