”OBLACI, KIŠE I KOLIBE” U PIROTSKOJ GALERIJI

U Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” otvore­na je nova izlo‘ba. Pred lju­bitelji­ma umet­nos­ti su radovi Slo­bo­dana Radjkovi}a. Ovo je nje­go­va dru­ga samostal­na izlo‘ba u Piro­tu. Prethod­na je bila 1994. godine.