25 GODINA OD POBEDE KOALICIJE “ZAJEDNO ZA PIROT”

Na dana{nji dan pre 25 god­i­na na lokalnim izbori­ma u Piro­tu pobe­di­la je Koali­ci­ja ”Zajed­no za Pirot”. Lid­er ove politi~ke gru­paci­je, Tomis­lav G. Pana­jo­tovi}, prise}a se vre­me­na borbe i jake opozi­ci­je koje je objavio u svo­joj knjizi ”Najju‘nije plavo”.