POVEĆANO INTERESOVANJE GRAĐANA PIROTA ZA VAKCINACIJU 16112021

Vakci­naci­ja pro­tiv korona virus te~e nes­metano na vakci­nal­nom punk­tu na Zatvorenom bazenu. Dobra vest je ka‘u lekari da raste broj zain­tereso­vanih gra|ana za vakci­naci­ju pro­tiv korona virusa.