PIROTSKA BIBLIOTEKA OBELEŽAVA STOGODIŠNJICU OD ROĐENJA SLOBODANA DŽUNIĆA 16112021

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot obele‘ava stogodi{njicu od ro|enja Slo­bo­dana D‘uni}a, pis­ca iz na{eg kra­ja. Bilo je plani­ra­no da se organzu­je okrugli sto posve}en nje­mu, da Bib­liote­ka objavi Zbornik rado­va i nje­go­va sabrana dela u sarad­nji sa ogrankom SANU iz Ni{a, ali se od toga odusta­lo. Se}anje na nje­ga i nje­gov rad se ~uva i ova godi{njica se skrom­no obele‘ava.