KOMUNALAC SPREMAN ZA PREDSTOJEĆU ZIMU,OZBILJNI PLANOVI ZA NAREDNU GODINU 16112021

Zim­s­ka slu‘ba je sprem­na za predstoje}u zim­sku sezonu,ka‘e Boban Toli} I doda­je da je upra­vo zbog naja­va hladne zime sa mno­go padavina Komu­nalac nabavio preko 100 tona soli. Pored zimske sezone na kon­fer­en­ci­ji za medi­je u Komu­nal­cu bilo je re~i o jesen­joj sad­nji, sahrana­ma, ali i predstoje}em velikom poslu na pri­marnoj sep­a­raci­ji otpada.