PROGRAM ZNANJEM DO POSLA POHAĐALO 50 MLADIH

Pro­jekat ”Znan­jem do posla” u Piro­tu se real­izu­je punih pet god­i­na. Ovaj pro­jekat se pokazao veo­ma efikasnim,a glavni efekat real­izaci­je su mla­di koji su posle obu­ka do{li do zaposlen­ja. Samo u ovoj godi­ni polov­ina u~esnika dobi­la je posao.