DVE OSOBE POGINULE, 4 TEŽE POVREĐENE U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI U PIROTU 13112021

U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodi­la sino} oko 23 sata u Piro­tu pogin­ule su dve osobe, 4 su te‘e povre|ene, a jo{ 16 je zado­bi­lo lak{e povrede. Nesre}a se dogodi­la kod pru‘nog prelaza u Knja‘eva~koj uli­ci, kada je voza~ iz Beogra­da, koji je pre­vozio migrante, u nameri da izbeg­ne poli­ci­jsku kon­trolu, voze}i neprilago|enom brzi­nom, izgu­bio kon­trolu nad vozilom i udario u stub sa svet­los­nom sig­nal­izaci­jom usled ~ega se vozi­lo pre­vr­nu­lo na krov. Na licu mes­ta stradale su dve osobe od zado­bi­jenih povre­da, dok je 20 povre|enih mu{araca zbrin­u­to u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Pre­ma re~ima dr Neboj{e Jovanovi}a, na~elika Slu‘be orto­pe­di­je i zameni­ka direk­to­ra Op{te bol­nice Pirot, me|u povre|enima je jedan na{ dr‘avljanin i 19 stranaca, uglavnom mal­o­let­nih mu{karaca, pret­postaval­ja se, ka‘e, da je samo jedan od zbrinu­tih migrana­ta puno­le­tan. U pirot­skoj bol­ni­ci hos­pi­tal­i­zo­vane su 3 povre|ene osobe, a jedan paci­jent, koji je bio u najte‘em stan­ju zbog unutra{njeg krvaren­ja, povrede kar­lice i oba ru~na zglo­ba je posle sta­bi­li­zo­van­ja stan­ja upu}en, u prat­nji anes­tiziolo­ga, u KC Ni{, ka‘e dr Jovanovi}. Pri­pad­ni­ci Min­istarst­va unutra{njih poslo­va u Piro­tu uhap­sili su tridesetdevetogodi{njeg D.M. iz Beogra­da zbog pos­to­jan­ja osno­va sum­n­je da je izvr{io krivi~na dela: te{ko delo pro­tiv bezbed­nos­ti javnog saobra}aja i nedozvol­jen prelaz dr‘avne granice i krijum~arenje lju­di, navo­di se u saop{tenju PU Pirot. Osumnji~enom je odre|eno zadr‘avanje do 48 sati i on }e, uz krivi~nu pri­javu, biti prive­den tu‘ila{tvu. U nesre}i je oboren stub rampe i na tom mes­tu postavl­jen je znak upo­zoren­ja, zato se apelu­je na voza~e da obrate pra‘nju.