UDRUŽENJE ”GEA” OBELEŽILO 10 GODINA POSTOJANJA 12112021

UG ”Gea” jed­no je od najs­tar­i­jih u Piro­tu, pos­to­ji ve} 10 god­i­na. Obele‘avanje desetogodi{njice bio je povod za nefor­mal­no dru‘enje sa dugogodi{njim part­ner­i­ma i pri­li­ka da im se oda zahvalnost.