U PRIVREDNOJ KOMORI PRIPEME ZA PETU NAUČNU KONFERENCIJU

U Ugov­ornoj okru‘noj privred­noj komori Pirot, u toku su pripreme za 5. nau~nu kon­fer­en­ci­ju. Do sada je stiglo je pedese­tak radova.