PIROT DOBIJA NOVU POZORNICU NA OTVORENOM

Osim u ustanova­ma kul­ture, doga|aji iz ove oblasti neretko se odr‘avaju i na otvorenom. Tako su bro­jni kon­cer­ti orga­ni­zo­vani na Omladin­skom sta­dionu, ovog leta i na Kaleu. U pirot­skoj tvr|avi igrana je i pred­sta­va Hasanagini­ca, a orga­ni­zo­vane su i knji‘evne ve~eri. Sve ovo mo}i }e nared­nih god­i­na da se orga­nizu­je i na novoj pozor­ni­ci na otvorenom u Piro­tu.