MLEKARSKA ŠKOLA NASTAVLJA SA UČEŠĆEM NA SAJMOVIMA

U Mlekarskoj {koli Pirot deceni­ja­ma se obrazu­ju |aci u oblasti prehram­bene indus­tri­je. Osim obra­zovne, duga je tradi­ci­ja i proizvodne delat­nos­ti. Proizvode plasir­a­ju na tr‘i{te, a jedan od na~ina pro­mo­ci­je, edukaci­je i uspostavl­jan­ja novih sarad­nji su i bro­jni sajmovi.