ZZJZ: JOŠ 50 POZITIVNIH NA COVID- 19 U OKRUGU

Danas je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno jo{ 50 oso­ba poz­i­tivnih na COVID ‑19 u Pirot­skom okrugu ( Pirot 32, Dim­itriv­grad 1, Babu{nica 5,Bela Palan­ka 12). Na‘alost pre­minule su tri osobe koje su se od kovi­da le~ile u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Svi su bili nevakcin­isani, navode iz Zavo­da. U bol­ni­ci se od kovi­da le~i 47 paci­je­na­ta (30 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 7 iz Babu{nice i 4 iz Bele palanke. Orga­ni­zo­vana su dva trans­porta. Jedan paci­jent je trans­porto­van u Kru{evac,a jedan u Ni{. U ovom epi­demi­jskom tala­su od 3.jula do danas potvr|eno je 4.928 oso­ba. Samo u okto­bru je potvr|ena 2.451 na COVID- 19. Za 10 dana novem­bra 571 oso­ba. Podaci Zavo­da pokazu­ju da su kumu­la­tivne stope na 100.000 stanovni­ka u zad­njih 14 dana u Piro­tu, Dim­itro­v­gradu i Babu{nici u blagom padu, dok su u poras­tu u Beloj Palan­ci. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jen 291 pregled,od kojih 69 prvih. U kovid ambu­lan­ti De~ijeg dis­panz­era ju~e je obavl­jeno 70 pre­gle­da od kojih 42 prva. Vakci­nal­ni punk­tovi na ter­i­tori­ji okru­ga funkcioni{u nes­metano. U odno­su na broj stanovni­ka star­i­jih od 18 god­i­na obuh­vat vakci­naci­jom jed­nom dozom je 54%,sa dve doze 51%. Najve}i obuh­vat vakci­naci­jom je u Piro­tu 56,4%.

Na COVID — 19 potvr|eno jo{ 4.606 oso­ba u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma min­istarst­va zdravl­ja COVID 19 potvr|en je kod 4.606 oso­ba od testi­ranih 18. 813. Na‘alost pre­m­i­ni­la je 61 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 6.614 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­tori­ma 277 pacijenata.